Permatec

Preventivní ochrana proti požáru pomocí našeho systému Permatec

Pro prostory s vysokou hustotou a malým frekvencí pohybu osob představuje Permatec optimální systém okamžité prevence vzniku požárů.

Požár vznikne, když na sebe narazí hořlavý materiál, kyslík a zápalná energie. Je prakticky nemožné odstranit veškerý hořlavý materiál a vyloučit všechny zápalné zdroje. Systém Permatec od firmy Minimax již proto od začátku eliminuje činitel kyslík: v uzavřených prostorech se koncentrace kyslíku permanentně snižuje tak, že oheň vůbec nemůže vypuknout.

Systém Permatec se skládá ze zařízení na rozklad vzduchu a monitorovací a řídící jednotky. V zařízení pro rozklad vzduchu je vzduch nasáván, stlačován a přes membránu rozkládán na kyslík, argon a dusík.

Snížení koncentrace kyslíku z 21 na 15 objemových % postačí ve většině případů k maximální eliminaci vzniku požárů. Tato koncentrace kyslíku ve výšce hladiny moře odpovídá přibližně parciálnímu tlaku v nadmořské výšce 3.000 m a tak nepředstavuje nebezpečí pro lidský organismus. V případě vyššího požárního rizika je možno nastavit ještě nižší obsah kyslíku.

Negativní následky jako např. rychlé, bodové změny teploty a zkraty na elektronice vlivem hasicího média a jeho zbytky na hašených objektech stejně jako náklady na odstranění následků požáru díky systému Permatec odpadají.
 

Oblasti použití:
např. archívy, trezory, sklady knihoven a muzeí, telekomunikační zařízení a zařízení na zpracování informací, elektrická a elektronická zařízení, sklady nebezpečných materiálů, automatizované vysokoregálové sklady, mrazicí boxy, prostory pro skladování lodí, sila a míchací zařízení


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,040958s